Ruch molekularny

Jakie siły warunkują wymianę substancji między komórką a środowiskiem? Wszystkie cząsteczki w cieczach i guzach wykazują charakterystyczną tendencję do przemieszczania się lub rozprzestrzeniania we wszystkich kierunkach, dopóki nie rozproszą się równomiernie w całej dostępnej dla nich przestrzeni. Dyfuzję można zdefiniować jako przemieszczanie się cząsteczek z miejsc o wyższym stężeniu do miejsc o niższym stężeniu, uwarunkowane ich energią kinetyczną . Szybkość dyfuzji zależy od wielkości cząsteczek i temperatury. Cząsteczki wszelkich substancji, nawet ciał stałych, znajdują się w ciągłym ruchu. Zasadnicza różnica pomiędzy trzema stanami skupienia materii - stałym, ciekłym i gazowym - sprowadza się po prostu do stopnia swobody ruchu cząsteczek. Cząsteczki ciała stałego są ułożone stosunkowo ściśle i siły ich wzajemnego przyciągania się pozwalają im na wykonywanie drgań, uniemożliwiają zaś swobodne przemieszczanie się. W cieczy cząsteczki znajdują się w większej odległości, siły międzycząsteczkowe są przeto słabsze i cząsteczki mają znaczną swobodę poruszania się. W gazach cząsteczki są tak oddalone od siebie nawzajem, że siły przyciągania międzycząsteczkowego są znikome, a ruch cząsteczek jest ograniczony tylko barierami zewnętrznymi.